Stovyklavietės.lt

Orai

Vardadieniai

Rekomenduojame

Sakarvos valtinė

Bairarių nuoma, baidarės dzūkijoje

Baidarių nuoma, baidariuplius

Pigi Reklama

Pasroviui, baidarių nuoma

Nuoma baidarių

Mūsų draugai

Mediniai žaislai

Unikalūs papuošalai

Google paieška

Pilviškiai - Viltrakiai

10km 1 dienos maršrutas.

  Iš dešinės įteka Višakio upelis. Ties Simokų kaimu dešiniajame krante pušynas, galima išlipti, pagrybauti. Upė gili, plati, tačiau priaugusi žolių. Dešinėje – Vandupės žiotys, o kairiajame krante tinkama vieta ilsėtis, maudytis, nakvoti palapinėse. Šešupė suka į vaka­rus, pakrantėse mažai sodybų, krantai apaugę di­deliais medžiais. Vaga priaugusi žolių, irkluoti sun­ku, reikia apdairiai rinktis, kur plaukti. Dešiniajame krante – Viltrakių piliakalnis, taip vadinamas todėl, kad yra kiek į pietus nuo Viltrakių kaimo. Kairiaja­me krante, Skliausčių kaime, 1880 m. gimė Vincas Jakštys-Senas Vincas. Buvo dramaturgas, poetas ir prozininkas. Dvare išmokęs skaityti ir rašyti, vė­liau tapo keliaujančiu siuvėju. Už draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą suimtas, paskui sekamas. Pabėgo į užsienį ir 1900–1909 m. gyveno Škotijoje, iš ten persikėlė į JAV, kur mirė 1961 m. Parašė 4 dramos kūrinius, 2 apysakas, eilėraščių rinkinį, memuarus „Mano atsiminimai“. Skliaus­čiuose tebežaliuoja V. Jakščio sodinti gluosniai, vienišas beržas svarina šakas. Buvusio mokyklos kieme guli akmenys, kuriuos kadaise Vincas su savo tėvu išvilko iš Šešupės. Toliau kairiajame krante – Grigaičių miškas, de­šiniajame – Milupės žiotys. Apsukę pusę didelio Šešupės vingio ties Matarnų kaimu, kairiajame krante galime aplankyti Rementiškių piliakalnį – dvarvietę. Jis dar vadinamas Šapalų, Slabadų, Matarnų, Zaliesės vardais. Jo žvalgymo metu išsiaiškinta, kad tai ariamo lauko dalis be jokių dirbtinių įrengimų. Arimo paviršiuje rasta stambių senoviškų plytų, čerpių nuolaužų, keli smulkios žiestos keramikos fragmentai. Iš jų sprendžiama, kad 16–17 a. čia stovėjęs dvaras. Buvusiame Rementiškių dvare galima aplankyti Sūduvos krašto muziejų. Netrukus priplaukiamas 1931 m. statytas akme­nimis grįstas tiltas per Šešupę. Jis vadinamas iš Matarnų kaimo kilusio inžinieriaus Prano Stanai­čio tiltu. Kairiajame krante – Šapalų kaimas, toliau – Šapalų kaimas. Dešiniajame krante apie 1 km nuo upės, buvusiame Pūstelninkų kaime, – vaikų rašytojo Prano Mašioto (1863-1940) memorialas gimtosios sodybos vietoje. Dešinėje – Nenupės žiotys. Tame pačiame krante – miškas ties Jančių kaimu. Kairiajame krante kiek toliau nuo upės, – Daržininkų kaimas. Toliau Šešupė dideliu vingiu apjuosia kairiajame krante Vinco Kudirkos mišką ir Kataučizną. Už šios dvarvietės prasideda Kataučizna – buvusio Žilinskų dvaro vieta Kudir­kos Naumiesčio pašonėje. Galima pamatyti jau apgriuvusį dvarininkų rūmų pastatą, parką, Šešu­pės vingyje – Vinco Kudirkos mišką. Gyvendamas Naumiestyje, Didysis Varpininkas čia mėgdavo pasivaikščioti. Viena parko alėja yra prie Šešupės.

  

  Apie upę

  Kairysis Nemuno intakas Šešupė – didžiausia Sūduvos krašto upė. Kairysis Ne­muno intakas Šešupė – didžiausia Sūduvos krašto upė. Ištakos – Lenkijoje, Baltijos kalvynui priklausan­čioje Sūduvos aukštumoje, 18 km nuo Suvalkų mies to įsikūrusiame Šešupėlės (Šešupka) kaime. Baseino plotas – 6 104,8 km², upės ilgis – 297,6 km. Upė teka per tris šalis: Lenkiją, Lietuvą ir Rusiją. Upės slėnis siau­rokas. Ryškesni upės vingiai susidarė tose vietose, kur ji kerta buvusio prieledyninio ežero krantus. Šio mar­šruto ilgis – apie 157 km, kelionės trukmė – 6 dienos. Plaukiama baidarėmis.

  

  Kelionę geriausia pradėti nuo Šešupės tilto 1 km piet­ryčiuose nuo Liubavo. Upė čia jau iki 6m pločio ir 1 m gylio. Priplaukus užtvanką, baidares geriausia persi­nešti kairiuoju krantu. Iš dešinės įteka pirmasis Šešu­pės intakas Šelmentas, atitekėjęs irgi iš Lenkijos. Netru­kus upė tampa kanalu, kurio gale – bebrų užtvanka. Šioje upės atkarpoje gyvena daug bebrų, krantuose – jauni pušynai. Dešiniajame krante – Aguonio geo­morfologinis draustinis. Toliau – daug upės vingių, staigių posūkių, nusvirusių upėn medžių. Upė nebe taip vingiuoja, ne tokia srauni, krantuose – lygumos, matomos gyventojų sodybos. Per užtvanką baida­res patogiau nešti dešiniuoju upės krantu. Gera vieta maudytis. Toliau teka ramiau, posūkių mažiau, bet negilu. Dešiniajame krante – gražus miškelis, geras krantas. Toliau Šešupė teka tiesiu kanalu, jam pasi­baigus, kinta upės kryptis, artėjama prie užtvankos. Plaukiama po Via Baltija automobilių magistralės tiltu ir pasie­kiama Kalvarijos užtvanka. Prie upės – poilsio parkas, žaidimų aikštelės, pa­plūdimys. Plaukiama per Kalvariją. Gel­toni pastatai – ligoninė ir muzikos mokykla, miesto parkas, kur stovi paminklas Lietuvei Motinai. Antras tiltas, iš upės matyti balti bažnyčios bokštai. Galima sustoti kairiaja­me krante, apžiūrėti miestą.